Any I - A

Any I - A (60 ECTS)

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig). Els anys són independents, per tant, es pot cursar primer l'any A o el B indistintament.  

Durant el curs 2021/2022 s'impartirà l'Any I - A

a) Assignatures troncals (48 ECTS)

 • Història de la litúrgia (6 ECTS)
 • Introducció a les fonts de la litúrgia romana (4,5 ECTS)
 • Introducció a les litúrgies de l'Orient cristià i a les seves fonts (3 ECTS)
 • Fonts i celebració de la litúrgia de les hores. Els salms a l'ofici diví (6 ECTS)
 • Litúrgia i sagraments (3 ECTS)
 • La iniciació cristiana: estructura litúrgica i contingut sacramental (4,5 ECTS)
 • Introducció a les fonts i a l'estructura ritual de la litúrgia hispànica, i a les litúrgies occidentals no romanes (3 ECTS)
 • Celebració del sagrament del matrimoni (3 ECTS)
 • Celebració dels sagraments de la penitència i de la unció de malalts (3 ECTS)
 • Les exèquies cristianes (3 ECTS)
 • Sagramentals majors, ritual de benediccions i ritual d'exorcismes (3 ECTS)
 • Arqueologia cristiana en referència a la litúrgia (3 ECTS)
 • Celebració del sagrament de l'orde i els ministeris laïcals (3 ECTS)

b) Assignatures optatives (6 ECTS)

 • Les instruccions d'aplicació de la reforma litúrgica del concili Vaticà II (3 ECTS)
 • Litúrgia i art (3 ECTS)
 • Epistemologia i didàctica de la litúrgia: anàlisi dels principals manuals de litúrgia (3 ECTS)
 • Litúrgia, teologia i música (3 ECTS)
 • Principis de crítica textual aplicats a les fonts litúrgiques (3 ECTS)
 • Paleografia i diplomàtica en referència a les fonts litúrgiques (3 ECTS)

c) Seminaris (6 ECTS)

 • Seminari de litúrgia hispànica (3 ECTS)
 • La litúrgia en els Pares de l'Església (3 ECTS)
 • La categoria de "signe" en els Pares de l'Església (3 ECTS)
 • Temes d'interès general per a la litúrgia I (3 ECTS)

 

Curs 2021/2022

PRIMER SEMESTRE (del 13 de setembre de 2021 al 14 de gener de 2022)

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

6L017E Els salms en l’Ofici diví

 •   Prof. Jordi Latorre
 •  Dilluns, del 13 de setembre al 10 de gener – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)

6L002E Història de la litúrgia I.-

 • Prof. Gabriel Seguí
 • Dimarts, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 10,05 a 12,05 h (3 ECTS)

6L122E Fonts i celebració de la Litúrgia de les hores.-

 • Prof. Jaume González
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – D' 11:15 a 13,00 h (3 ECTS)

6L092E Les exèquies cristianes.-

 • Prof. Emili Villegas
 •  Dijous, del 16 de setembre al 13 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)

6L123E Arqueologia cristiana en referència a la litúrgia.-

 • Prof. Gemma Garcia
 •  Divendres, del 17 de setembre al 14 de gener – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)

 

CURSOS INTENSIUS 

6L101E Celebració dels sagraments de la penitència i la unció dels malalts.-

 • Prof. Ignacio Tomás
 • Del 3 al 5 i del 8 al 12 de novembre i del 13 al 17 de desembre – Horari lliure, matí i   tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)

6L104E Celebració del sagrament de l’orde i els ministeris laïcals.-

 • Prof. Giovanni Zaccaria
 • Del 29 de novembre al 3 de desembre i del 10 al 14 de gener - Horari lliure, matí i tarda (3 ECTS)

6L091E Celebració del sagrament del matrimoni.-

 • Prof. Adolfo Lucas Maqueda
 • Del 15 al 26 de novembre - Horari lliure, matí i tarda (3 ECTS)

 

CURSOS OPTATIUS

6L06CO Epistemologia i didàctica de la litúrgia: anàlisi dels principals manuals de litúrgia.- [curs intensiu]

 • Prof. Amador Fernández
 • Del 4 al 8 d'octubre i del 25 al 29 d'octubre - Horari lliure, matí i tarda (3 ECTS)

 

TUTORIES PERSONALITZADES

 • Prof. Jordi Font
 • Dimecres, de 10,05 a 10,55 h

     

HORARIS DEL 1R SEMESTRE 2021-2022 

 

 

SEGON SEMESTRE (del 7 de febrer al 3 de juny de 2022)

SEMINARIS

6L035S La litúrgia i els Pares de l’Església.-

 • Prof. Joan Torra
 •  Dilluns, del 7 de febrer al 29 de maig – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)

6L037S L'ensenyament litúrgic i catequètic en De Catequizandis Rudibus de sant Agustí

 • Prof. Joaquim Meseguer
 • Dijous, del 10 de febrer al 2 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)

6L038S La performativitat del llenguatge litúrgic en el context africà.-[seminari intensiu]

 • Prof. René Simboro
 • Del 9 al 20 de maig – Horari lliure, matí i tarda (3 ECTS)

 

CURS PROPEDÈUTIC

6LCP05 Metodologia de la investigació litúrgica (II)-

 • Prof. Gonzalo Guzmán
 • Dilluns, del 7 de febrer al 30 de maig – De 11,15 a 12,05 h (3ECTS)

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

6L103 Introducció a les fonts de la litúrgia romana-

 • Prof. Gabriel Seguí
 •  Dilluns, del 7 de febrer al 30 de maig – De 10,05 a 10,55 h;
 •  Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – D’11,15 a 13,00 h (4,5 ECTS)

6L109E Sacramentals majors, benediccional i ritual d’exorcismes.-

 • Prof. Eduard Pire
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 9,10 a 10,55 h (3  ECTS)

6L006E Història de la litúrgia II.-

 • Prof. Jaume Gonzàlez
 • Dijous, del 10 de febrer al 2 de juny – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)

6L121E La iniciació cristiana: estructura litúrgica i contingut sacramental.-

 • Prof. Ignasi Fossas
 • Divendres, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 9,10 a 10,55 i d’11,15 a 13,00 h (4,5 ECTS)

 

CURSOS INTENSIUS

6L124E Litúrgia i sagraments.-

 • Prof. Manuel Fernando Sedano
 • Del 1 al 11 de març - Horati lliure, matí i tarda (3 ECTS)

6L125E Introducció a les fonts i a l’estructura ritual de la litúrgia hispànica i a les litúrgies occidentals no romanes.-

 • Prof. Ignacio Tomás
 • Del 15 al 18 de març, del 4 al 8 d'abril i del 2 al 6 de maig - Horari lliure, matí i tarda (3 ECTS)

6L044E Introducció a les litúrgies de l’Orient cristià.-

 • Prof. Salvador Aguilera
 • Horari per determinar (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS)

 

CURSOS OPTATIUS

6L07CO Litúrgia, teologia i música.-

 • Prof. Jordi-Agustí Piqué
 • Dijous, dia 10 de febrer – De 16,00 a 17,45 h (sessió especial, en modalitat presencial a l’aula)
 • Dimarts, del 15 de febrer al 31 de maig – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)

 

TUTORIES PERSONALITZADES

Prof. Jordi Font [hores a convenir]

 

HORARIS 2N SEMESTRE 2021-2022