Informació general

Segon cicle - Licenciatus (Màster) 120 ECTS

 

Informació general

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig).

Prèviament al bienni, es cursarà un any propedèutic, dedicat fonamentalment a l’estudi de les llengües clàssiques. Cada semestre constitueix una unitat temàtica, que facilita una distribució de l’escolaritat per semestres, d’acord amb les possibilitats dels alumnes. El contingut dels estudis es distribueix en tres àrees, distintes per l’objecte i la metodologia: àrea teològica, àrea històrica i àrea d’aplicació.

El màster consta de 120 ECTS obligatoris, entre els quals cal incloure tres seminaris, quatre assignatures optatives, metodologia, examen comprensiu final i la redacció d’una tesina. Totes les classes s’imparteixen en llengua castellana.