Condicions d'admissió

Condicions per a l'admissió

 

 1. Els alumnes de l'Institut poden ser ordinaris, extraordinaris i oients. Les condicions d'admissió i les característiques de cada grup són les mateixes que corresponen al segon cicle de la Facultat de Teologia de Catalunya
 
a) Ordinaris: els que cursen estudis acadèmicament amb vista a obtenir els graus acadèmics, amb els corresponents drets i deures.
 
b) Extraordinaris: els que no aspiren a graus acadèmics, però tenen les condicions suficients per seguir tots o alguns dels cursos, amb dret a examen i a rebre testimoni oficial dels estudis cursats.
 
c) Oients: els que assisteixen a alguns dels cursos, sense dret a examen ni reconeixement d'estudis.
 
2. Poden ser alumnes ordinaris del bienni de lllicència els que estiguin en possessió del títol de Batxillerat en Sagrada Teologia.
 
3. Poden ser admesos com a alumnes ordinaris per al Doctorat els llicenciats en Sagrada Teologia.
 
4. Podran ser admesos com a alumnes extraordinaris els que no tinguin les condicions requerides per ser ordinaris, o no vulguin obtenir els graus acadèmics, després d'examinar el seu currículum d'estudis, segons el parer del Director de l'Institut. Se'ls pot exigir un examen d'admissió.
 
5. Per matricular-se per primera vegada a l'Institut cal presentar a la Secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya:
 
a) la sol·licitud d'ingrés, que es facilita a Secretaria.
 
b) tres fotografies mida passaport.
 
c) permís de l'autoritat eclesiàstica (per a seminaristes, clergues i religiosos).
 
d) fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.
 
e) alumnes ordinaris: certificats dels títols requerits (batxillerat en Sagrada Teologia, o bé del sexenni filosòfic-teològic).
 
f) alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats.
 
g) per als alumnes que han cursat els seus estudis en altres Facultats o Seminaris: certificat acreditatiu d'aquests estudis, on constin també les hores lectives o els crèdits.
 
h) el període per formalitzar la matrícula s'obrirà quinze dies abans de l'inici del curs. A partir del 16 d'octubre no s'admetran més matrícules, llevat que hi hagi una causa greu i amb especial permís del Director de l'Institut.
 
 
Horari de Secretaria:
 
de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. i de 17 a 19 h.