Normativa acadèmica

Normativa acadèmica

En principi, les normes de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, són les de la Facultat de Teologia de Catalunya. D'acord amb els estatuts propis i dins el marc de la normativa de la Facultat, pel que fa als exàmens i proves, l'Institut es regirà pel que a continuació s'estableix:
 
 1. Els alumnes ordinaris estan obligats a cursar la totalitat del bienni per a la llicenciatura, i a superar les proves corresponents. Totes les assignatures tindran algun tipus d'avaluació. Les possibles excepcions les decideix el Consell de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. També durant el bienni hauran d'acreditar el coneixement de dues llengües modernes estrangeres, presentant un document que certifiqui aquest coneixement en el nivell B1 o superior, o bé, passant la prova d'un examen.
 2. Per obtenir el títol de llicenciat, abans de presentar la tesina cal haver superat l'examen comprensiu. Aquest examen només es realitzarà després d'acabar els dos cursos corresponents al cicle de Llicenciatura.

 3. L'examen comprensiu inclou les tres àrees d'estudi: teològica, històrica i jurídico-pastoral. Es realitzarà en una sola sessió davant de dos professors, de 45 minuts com a màxim. És opcional fer aquest examen i la lectura de la tesina en una mateixa sessió o bé separadament.

 4. Si no s'ha fet amb anterioritat, convé que l'alumne, durant el primer quadrimestre del segon curs del bienni, presenti el tema de la tesina acompanyat de l'índex del seu contingut, amb l'acord del director de la tesina, i prèvia aprovació del Director de l'Institut.

 5. L'objectiu de la tesina és, en l'àmbit del mètode, mostrar una real aptitud per a la investigació científica. Això suposa comprensió del mètode, rigor en l'aplicació i precisió en l'expressió. Pel que fa als continguts, suposa un autèntic coneixement de la qüestió tractada. La seva extensió serà, com a mínim de 50 pàgines (sense comptar la introducció, la bibliografia i les notes), i sempre es mantindrà dins dels límits de treball del segon cicle.

 6. L'alumne haurà de presentar i llegir la tesina davant de tres professors, i té dret a això una vegada hagi transcorregut un mes des del lliurament del treball (4 exemplars) a la Secretaria de la Facultat. Si ho prefereix pot optar per una lectura pública.

 7. El director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona nomena els professors que han d'avaluar la tesina -juntament amb el director d'aquesta- i també els que es responsabilitzen de l'examen comprensiu.

 8. L'obtenció del títol de llicenciat suposa haver complert tots els requisits acadèmics i administratius determinats per la normativa de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona.

 9. Són dies lectius, cada setmana, de dilluns a divendres, i de 9:00 a 14:00 hores. Algun curs o seminari pot tenir lloc en horari de tarda.

 10. Les classes s'imparteixen en llengua castellana.

 11. Pel que fa al cicle de doctorat, la seva realització es regeix pel que disposa la Facultat de Teologia de Catalunya. El temps mínim són dos anys, durant els quals el doctorand, a més de l'elaboració de la seva tesi, ha de realitzar tres cursos i dos seminaris, escollits d'acord amb el seu director. L'alumne té dret a defensar la tesi un cop hagin transcorregut dos mesos des del lliurament del treball en la Secretaria de la Facultat. La publicació total o parcial de la tesi és una exigència indispensable per a l'obtenció del títol de doctor.
Perquè un alumne sigui admès al tercer cicle (doctorat) ha de presentar, al director de l'Institut, el seu expedient de notes de segon cicle, i provar que la nota mitjana dels seus estudis de Llicenciatura és, com a mínim, de 8.5 (vuit i mig ) sobre 10 (deu).

Un cop admès, l'estudiant ha de presentar al Director de l'Institut, al costat del nom del professor escollit per a la direcció de la tesi, el títol de l'argument per al treball doctoral, l'esquema inicial de la tesi plantejada, una breu justificació del seu contingut i la bibliografia bàsica. El director presentarà aquesta documentació al Consell de l'Institut, que decidirà si s'accepta la feina, decisió que ha de comunicar tant a l'alumne com al director de la tesi.